เผยแพร่งานวิจัย

8 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้ว บท […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวรวิษฎา พาพันธ์ บทคัด […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น บทคัด […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

นายสุภัคศิษฏ์ ชัยชนะเจริญ […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแ […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวสุกานดา นาเพีย บทคัด […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

นางดวงหทัย เทียบพิมพ์ บทคั […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ บทคั […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายจารึก ชุ่มสีดา บทคัดย่อ […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

นายบดินทร์ เหล่าวงษา บทคัด […]