7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธน […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นายชวนิติกร นามอามาตย์ บทค […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวพิมลพรรณ คำสิงห์ บทค […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางดรุณวรรณ ชนะผล บทคัดย่อ […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางรพีพรรณ พณิชยกุล บทคัดย […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกัลยารัตน์ ขาวภา บทค […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนกร สมอฝาก บทคัดย่อ รา […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวนุชรา ศรีบุญ บทคัดย่ […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

นางเวธณี นาค-อก บทคัดย่อ ร […]
7 กรกฎาคม 2021

สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวธนัญญา วิมูลอาจ บทคั […]